Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy ……………………….. (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym ………………………………, prowadzony jest przez………….. (imię i nazwisko) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą …………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP ………….., REGON …………………

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.